Pion Prorektora ds Rozwoju Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Prawne
Rektor
. . . . . . . . . . . . . . .
 

Biuro Prawne
Akty prawne
Radcy prawni
Strona główna
Stroną zajmuje się Monika Duchoń
mgr Monika Duchoń-Jesiołowska

mgr Monika Duchoń-Jesiołowska


Dyrektor Biura Prawnego, Radca prawny
email M.Duchon@adm.uz.zgora.pl
Telefon(68) 328 3024, (68) 328 2723Fax
 
adresPokój 13Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
mgr Patrycja Pastuszko-Bitka

mgr Patrycja Pastuszko-Bitka


Radca prawny
email P.Pastuszko-Bitka@adm.uz.zgora.pl
Telefon(68) 328 2428, +48 789 441 591Fax
 
adresPokój 3Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
mgr Agnieszka Gąsiorowska

mgr Agnieszka Gąsiorowska


Specjalista ds. Organizacyjno-Prawnych
email A.Gasiorowska@adm.uz.zgora.pl
Telefon(68) 328 2723Fax
 
adresPokój 15Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
mgr Daria Korona

mgr Daria Korona


Specjalista ds. Organizacyjno-Prawnych
email D.Korona@adm.uz.zgora.pl
Telefon(68) 328 2723Fax
 
adresPokój 15Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
mgr Magdalena Grycuk

mgr Magdalena Grycuk


Radca prawny
email m.grycuk@adm.uz.zgora.pl
Telefon(68) 328 2331Fax
 
adresPokój 3Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
mgr Agnieszka Makarowicz

mgr Agnieszka Makarowicz


Specjalista ds. Organizacyjno-Prawnych
email A.Makarowicz@adm.uz.zgora.pl
Telefon(68) 328 2632Fax
 
adresPokój 15Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Zakres obowiązków


 1. W zakresie organizacji i zarządzania w Uniwersytecie:

  1. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów struktury organizacyjnej Uniwersytetu, działalności podstawowej i organizacyjnej, Statutu Uniwersytetu, regulaminów jednostek działalności podstawowej i administracyjnej, instrukcji i wytycznych oraz dokonywania w nich zmian na podstawie odpowiednich uchwał organów kolegialnych Uniwersytetu,,
  2. bieżąca analiza struktur organizacyjnych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania oraz przygotowanie odpowiednich wniosków i zaleceń dotyczących usprawnienia pracy w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych Uniwersytetu,
  3. opiniowanie i współudział przy opracowywaniu projektów wewnętrznej struktury organizacyjnej i zakresów działania poszczególnych jednostek organizacyjnych,
  4. opracowywanie projektów planów pracy Senatu oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia Senatu, kolegium i spotkań kierownictwa Uniwersytetu,
  5. obsługa administracyjno-organizacyjna posiedzeń Senatu i Kolegium Rektorskiego,
  6. sporządzanie protokołów z posiedzeń Senatu i raportów z Kolegium Rektorskiego, sporządzanie wyciągów z protokołów, uchwał Senatu i zarządzeń Rektora,
  7. opracowanie redakcyjne wewnętrznych aktów prawnych, przygotowanie ich do druku oraz rozpowszechnianie oraz ich publikacja na stronie internetowej Uniwersytetu,
  8. prowadzenie ewidencji wewnętrznych aktów prawnych oraz przeprowadzanie ich weryfikacji,
  9. organizowanie obiegu informacji w ramach systemu zarządzania,
  10. dbałość o aktualizację składu osobowego komisji senackich i rektorskich,
  11. opiniowanie treści pieczątek jednostek organizacyjnych działalności podstawowej i administracyjnej (wynikającej z zatwierdzonej struktury Uniwersytetu, uchwał Senatu lub zarządzeń rektora),
  12. obsługa organizacji wyborów organów uniwersytetu,
  13. opracowywanie informacji dla czasopisma Uniwersytetu Zielonogórskiego z zakresu organizacji, zarządzania i prawa.

 2. W zakresie prawnym:

  1. udzielanie organom kierowniczym Uniwersytetu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  2. udzielanie jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu pomocy prawnej w sprawach dotyczących ich zakresu działania, a w szczególności informacji, opinii, porad prawnych i wyjaśnień związanych ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawnych - na ich wniosek,
  3. udzielanie właściwym komórkom organizacyjnym Uniwersytetu wskazówek odnośnie sposobu zbierania i zabezpieczenia materiałów niezbędnych:,
   1. organom ścigania w razie popełnienia przestępstwa na szkodę Uniwersytetu
   2. do uzasadnienia roszczeń majątkowych
   3. ochrony innych interesów Uniwersytetu w postępowaniu sądowym i administracyjnym
  4. udzielanie informacji o przepisach prawnych organizacjom społecznym, zawodowym i młodzieżowym działającym w Uniwersytecie, na ich wniosek,
  5. informowanie Rektora, władz Uniwersytetu, jednostek organizacyjnych o:
   1. istotnych dla działalności Uniwersytetu nowo wydanych przepisach prawnych,
   2. występujących nieprawidłowościach i faktach naruszania prawa na podstawie prowadzonych spraw oraz o skutkach tych uchybień,
  6. opiniowanie lub przygotowywanie projektów umów,
  7. opiniowanie pod względem prawnym:
   1. projektów wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji i innych aktów wydawanych w Uniwersytecie,
   2. zawieranych umów długoterminowych bądź nietypowych albo dotyczących zobowiązań znacznej wartości,
   3. rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,
   4. indywidualnych spraw dotyczących pracownika, a skomplikowanych pod względem prawnym,
   5. spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
   6. spraw, w których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę Uniwersytetu,
   7. zawiązania i rozwiązania umowy z kontrahentami zagranicznymi,
   8. innych spraw wymagających opinii prawnej,
  8. uczestniczenie prowadzonych przez Uniwersytet rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
  9. występowanie w charakterze pełnomocnika Uniwersytetu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
  10. występowanie na drogę postępowania sądowego i administracyjnego w sprawach wymagających takiego postępowania w oparciu o materiały i dokumenty przedstawione przez właściwe komórki organizacyjne.


Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski